HalPet d.o.o. je sve  aktivnosti vezane uz prikupljanje podataka uskladio s nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske (Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Narodne novine, br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst) te na temelju odredbi Društvenog ugovora društva HalPet d.o.o., Direktorica društva Petra Čolak dana 24. svibnja 2018. godine donosi: 

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA KLIJENATA

 

Članak 1.

 

Ovim se pravilnikom uređuje način na koji HalPet prikuplja, bilježi, čuva i koristi se osobnim podatcima svojih klijenata, te prava i obveze HalPetovih zaposlenika u vezi s njime.

Ovaj se pravilnik donosi radi provedbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba za zaštitu podataka (GDPR).

U smislu ovog Pravilnika, klijentom se smatra svaka fizička i pravna osoba kojoj HalPet d. o. o. pruža usluge koje su predmet njegova poslovanja.

Ovaj Pravilnik obvezuje sve HalPetove zaposlenike, te sve druge osobe posredstvom kojih HalPet pruža usluge svojim Klijentima (dalje u tekstu: Vanjski suradnik).

 

Članak 2.

 

Osobni podatci koje HalPet obrađuje su:

 • ime i prezime
 • osobni identifikacijski broj za pravne osobe
 • adresa
 • broj telefona
 • broj mobitela
 • mjesto rada i pozicija
 • potpis
 • IP adresa uređaja
 • e-mail adresa
 • korisničko ime za eLPC i LPC
 • datum i vrijeme pristupa eLPC-u ili internetskom pregledniku
 • povratne informacije u pogledu pruženih usluga
 • slika
 • glas

 

Članak 3.

 

Osobne podatke iz članka 2. HalPet će obrađivati na način da ih prikuplja, bilježi, pohranjuje, koristi se njima, daje na uvid, otkriva, prenosi ili briše na način i pod uvjetima navedenim u ovom Pravilniku.

 

Članak  4.

 

HalPet obrađuje osobne podatke klijenata radi:

 • unosa u HalPetovu poslovnu bazu podataka
 • pružanja HalPetovih ugovorenih usluga
 • usavršavanja vlastitih usluga
 • komunikacije s Klijentima
 • obavještavanja Klijenata o novostima i događajima putem e-maila
 • slanja pisanih poziva za HalPetova posebna događanja
 • slanja HalPetovih brošura, časopisa i promotivnih materijala
 • kontaktiranja s Klijentima radi razvijanja poslovnog odnosa s korisnikom
 • prikupljanja povratnih informacija elektroničkim putem o zadovoljstvu HalPetovim uslugama i aktivnostima
 • pružanja korisničke podrške.

 

Članak 5.

 

HalPet i njegovi zaposlenici obrađivat će samo one osobne podatke za koje im klijenti daju privolu za obrađivanje. Osobni podatci Klijenata biti će obrađivani isključivo u svrhu koja je navedena u privoli. Privola Klijenata iz stavka 1. i 2. ovog članka bit će dana u obliku Obrasca 1 koji se nalazi kao prilog ovog Pravilnika ili na neki drugi način.

 

Članak 6.

 

HalPet i njegovi zaposlenici obrađivat će osobne podatke na temelju načela zakonitosti, poštenosti i transparentnosti.

 

Članak 7.

 

Osobni podatci iz članka 2. čuvaju se i obrađuju u fizičkom i/ili elektroničkom obliku. Podatcima koji se čuvaju i obrađuju u elektroničkom obliku imaju pristup isključivo ovlaštene osobe uz uporabu korisničkog imena i lozinke. Podatci u fizičkom obliku čuvaju se u zaključanom ormaru i prostoru i tim podatcima imaju pristup samo osobe koje je ovlastio Voditelj obrade podataka. Zaposlenici i Vanjski suradnici dobivaju na uvid i korištenje samo onih podataka Klijenata koji su nužno potrebni radi obavljanja svakodnevnih radnih zadataka i pružanja HalPetovih usluga. Svi zaposlenici i Vanjski suradnici prihvatili su i potpisali odgovarajuće Izjave o zaštiti osobnih podataka.

 

Članak 8.

 

Prava klijenata su:

 • pravo na ishođenje potvrde o podatcima koje HalPet obrađuje, a koji se odnose na njega, svrsi u koju se njegovi osobni podatci obrađuju i o roku pohrane
 • pravo na ishođenje ispravka netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose
 • pravo na ishođenje dopune nepotpunih podataka
 • pravo na ishođenje brisanja osobnih podataka ako više nisu nužni za svrhu obrade
 • pravo na prigovor u pogledu načina na koji se podatci obrađuju.

 

Članak 9.

 

Ovim Pravilnikom za Voditelja obrade podataka imenuje se Melita Čolak Višnjić. Svi upiti vezano uz ovaj Pravilnik i zaštitu osobnih podataka mogu se uputiti na e-mail adresu: halpet@halpet.hr.

 

Članak 10.

 

Obveze voditelja obrade podataka su:

 • ostvarivanje prava klijenata iz članka 7. ovog Pravilnika
 • osiguravanje odgovarajuće razine sigurnosti u pogledu zaštite podataka koji se obrađuju
 • obavještavanje Klijenata o eventualnoj povredi osobnih podataka
 • druge obveze koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Članak 11.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.